İbn Teymiyye rahimehullah dedi ki:"İbn Abbas ve seleften birçok kişi Allah'u Teala'nın Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir." (Maide 5/44); "fasıkların ta kendileridir." (Maide 5/47); "zalimlerin ta kendileridir." (Maide 5/45) buyrukları hakkında küçük küfürden aşağı bir küfür, fısktan aşağı bir fısk, büyük zulümden aşağı bir zulüm demişlerdir. Bunu Buhari ve Ahmed kaydetmiştir." ...

          İbnu'l-Kayyım rahimehullah küçük küfür hakkında şunları söyler:"Bu Allah-u Teala'nın "kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir." (maide 5/44) kavline dair İbn Abbas ve sahabenin genelinin tefsiridir. İbn Abbas dedi ki: Dinden çıkaran küfür değildir. Bilakis öyle birşey yaptığında bu o kimsede küfür hasletidir. Ve onun küfrü, Allah'a ve ahiret gününe küfreden kimsenin küfrü gibi değildir. Tavus ta bunun aynısını söylemiştir. Ata dedi ki:" Büyük küfrün dışında bir küfür, büyük zulmün dışında bir zulüm, büyük fıskın dışında bir fısktır."

          İbn Baz rahimehullah dedi ki: "küçük küfür bakımından kafir, küçük zulüm bakımından zalim, küçük fısk bakımından fasık olur. Nitekim bu mana İbn Abbas, Mücahid ve seleften bir topluluktan sahih olarak gelmiştir."

          İbn Useymin rahimehullah dedi ki: İbn"İbn Abbas'ın bu tefsiri, tekfir hastalığının akıllarını başlarından aldığı o insanların hoşuna gitmediği için "bu haber makbul değildir. İbn Abbas'tan sahih değildir." gibi şeyler sölemeye başladılar. Onlara denir ki: Sizden daha büyük, daha faziletli hadis ilmini daha iyi bilenler onu kabul ettiği halde nasıl sahih olmaz? Biz kabul etmeyiz derler. Şeyh'l-İslam İbn Teymiyye, İbnu'l-Kayyim ve daha başka büyük önder imamların onu canı gönülden kabul etmeleri ve nakletmleri bize yeter. Haber sahihtir."
Bender b. Nâyif el-Uteybi
Hârici Zihniyetin Tekfir Dayatmacılığı